พญ.วรพรรณ ธีระตระกูลชัย (หมอกุ๊กกิ๊ก)

Dr. Woraphan Theeratrakoolchai

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ว 62849

ประวัติ / Education

 • Doctor of Medicine , Siam University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ตจวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ; M.Sc. Dermatology , School of Anti-aging & Regenerative medicine , MFU
 • เข้าร่วมงานรับรางวัล Top 5 หัตถการ Botox Allergan และฟิลเลอร์ Juvederm, Allergan Medical institute 
 • เข้าร่วมงานรับรางวัล For Being A Discovery Pico Series Center of Excellence
 • เข้าร่วมงานรับรางวัล Ultra V Hifu plus award • Certification of attendance BoNT/A Resistance in Aesthetics : a Proof for Real, Advocating for Change, by Merz
 • Certification of attendance Workshop on BTXA Toxin for body contouring
 • Certificate of Attendance : CADAVER and workshop for filler injection, Mahidol University Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : Advance integration new lifting technique THE 5,7,8 star lifting and complete the correction of aging eyes, Medyceles
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : 4 Techniques lips workshop using HA Filler lecture,Live demonstration and completed lips filler hands on training workshop, Number one trainers
 • Certification of achievement of training Hand on Filler : Midface & Under Eyes , SAPS Academy
 • Certification of attendance How to create harmony cheek and Advanced full face lifting technique, Medyceles
 • Certification of attendance Advance elegant eye and filler complication, Medyceles
 • Certification of attendance Dissection Dermis Layer (Skin) And Lip & Skin Injection Technique ; Bonsonginstitute
 • Certification of attendance AMI Skin quality, Improvement For Good Skin Quality , by Allergan Medical Institute
 • Certification of attendance Advanced mesotherapy techniques rejuvenation and lipolysis injection , Medyceles
 • Training course of New revenue clinical for Advance Mesotherapy by Dr.KIM, Byungsun ,Korean college of cosmetic Surgery & medicine,Korean association for laser ,Dermatology and trichology,Korea association of stem cell therapy,korea society of liposuction
 • Certification of attendance Re-Birth and Re-shape your facial skin by using adipose-Derived stemcell&Lipolysis solution
 • Certification of attendance In-House workshop Sculptra, by Gain
 • Certification of attendance Integrative Thread Lift “” Mid Face & Lower Face “” ; Rassapoom Medical Institute
 • Certificate of attendance Thread Lift on New Generation Cog, molding and Carving
 • Certificate of attendance Basic Training Lecture “Tesslift Soft” by Certified Trainer
 • Certificate of attendance Tesslift Soft X Gouri For Re-Shaping and Contouring Full Face
 • Certificate of attendance The Art and Science of Licellvi ; 1st Licellvi Asia Conference
 • Certificate of attendance Beauty Against Gravity By using newton-cog (multi birectional, Thread) For Facial Lifting and nose augmentation
 • Certificate of Attendance Cosmetic Dermatology : Next Step in Modernizing Cosmetic Medicine of RAMA Dermatology
 • Certificate of Attendance Cosmetic Dermatology : Step up beyond limitation of RAMA Dermatology
 • Certification of attendance IMCAS ASIA 2022 and THAICOSDERM ITCAM
 • Certificate of Attendance to the valuable knowledge of The Aesthetic of A Better Future 2023 , ATAP
 • Certification of attendance ‘Complication management’ , by Gain
 • Certification of attendance Galderma Total Portfolio Approach, This Is My Look (2023)
 • Certification of attendance Ensuring Safe & Effective Use of Dermal Filler and Collagen Biostimulator , by Gain
 • Certification of attendance Ultherapy Seeing Matters Symposium, by Merz
 • Certification of attendance Catch up emerging innovation in aesthetic medicine, Aesthema academy meeting
 • Certificate of Attendance Let’s Share the knowledge : 5 TIPS in dermatology of RAMA Dermatology
 • Certificate of Attendance Let’s Share the knowledge : Dermatology and Beyond of RAMA Dermatology
 • Certificate of Attendance Practical Dermatology : Points not to miss of RAMA Dermatology
 • อบรมระยะสั้นในงานประชุม Current Issues in Dermatology 2021 ; Dermatology : 10 Do’s Don’ts Would’ve Could’ve Must’s Have to’s , สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Attendance General Dermatology for Medical personnel of RAMA Dermatology
 • Certificate of Attendance Practical Dermatology : New Normal of RAMA Dermatology
 • Certificate of Attendance HEAT International Anti-aging Congress 2023
 • อบรม Refreshing course in Dermatology ; สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • อบรม Meet the Experts in Dermatology “30 Years of Legacy: A journey to the Excellence of Dermatology”
  Hands-on Trainings
 • Certificate of attendance ‘Skin radiance’ hands-on workshop by Belotero Soft
 • Certificate of attendance ‘Beautiful eyes’ hands-on workshop by Belotero Balance
 • Certificate of attendance Xpert for skin quality ,by Merz
 • Certificate of attendance UNVEILING REJUR AN DOT Polynucleotide experiences
 • Certificate of attendance The First CaHA + PEG Filler In The World; Neuvia
 • Certificate of attendance Embarking Your Journey with Unique Sculptra
 • Training of Skin Laser Therapy in Clinical Practice
 • Training of Picosecond laser
 • Training of Belotero Revive / Juvederm Volite/ Rejuran/ Sculptra
 • Training of Ultraformer III / Ultraformer MPT / Sygmalift HIFU
 • เข้าร่วมงานประชุม Mnb KOL (Key of Leader) Meeting ที่ Seoul , Korea”